Son Haberler
Anasayfa / Hakkımda

Hakkımda

10

DOÇ. DR. REYHAN ERDOĞAN
Öğrenim Aşamaları
Üniv. Lisans: 1989-1993, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ADANA
Yüksek Lisans: 1994 – 1997, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü – ADANA
Doktora: 1998 – 2004, Çukurova Üniversitesi – ADANA
Adres: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 07070 ANTALYA
Telefon: 0 242 310 65 56 Fax: 0 242 227 45 64 E-posta: [email protected]

YAYINLAR


ARAŞTIRMAYA DAYALI YAYIN FAALİYETLERİSCI-Expanded (Science Citation Index -Expanded), SSCI (Social 


Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan orijinal makaleler ve derlemeler

ZAİMOĞLU, Z., Z. SÖĞÜT, R. ERDOĞAN, M. Y. SUCU, 2005. Phytoremediation of landfill leachate using Pennisetum clandestinum , Journal of Environmental Biology, ISSN:0254-8704 26(1), 13-20 Lucknow, Indıa.

Diğer uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan orijinal makaleler ve derlemeler

ERDOĞAN, R ., G. UZUN, 2007. Katı Atık Depolama Alanlarının Bitkisel Islahına Bir Örnek: Adana- Sofulu Çöp Depolama Alanı, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (1), 71-82, Antalya.
Diğer hakemli dergilerde yayımlanan orijinal makaleler ve derlemeler

ERDOĞAN, R., 
G. UZUN, 1998. Akkuyu’da Kurulması Planlanan Nükleer Santralın Olası Çevresel Etkileri, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(4):3-40, Adana.
Diğer dergilerde yayımlanan orijinal makaleler ve derlemeler

ERDOĞAN, R 
., 2005. Gül Hatmi Çöplükleri Renklendiriyor. Floraplus Sayı 5, Floraplus Yayın ve Tanıtım, Sitil Matbaası, 79-83, İstanbul.
ERDOĞAN, R ., 2006. Çöplüklerin Yeni Kokusu Sarı Çiçekli Taş Yoncası. Floraplus Sayı 8, Floraplus Yayın ve Tanıtım, Sitil Matbaası, 84-86, İstanbul.
ERDOĞAN, R., B. SİREL, 2006. Sokaktan Geleceğe Projesi, Floraplus Sayı 8, Floraplus Yayın ve Tanıtım, Sitil Matbaası,12-13, İstanbul.

Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda yayınlanan bildiri tam metinleri

ZAİMOĞLU, Z., R. ERDOĞAN, F. BUDAK, S. KEKEÇ, M. Y. SUCU, S. TOPCU, 2007. Olive Mill Wastes For Using as Growing Medium For Some Grass Species, Second Ain Shams University International Conference’s Book, Volume 3, 434-440, Egypt.

Ulusal bilimsel etkinliklere ait kitaplarda yayınlanan bildiri tam metinleri

GÜLTEKİN, E., ERDOĞAN, R., 1996. Kent İçi Yol Ağaçlandırmalarında Yerel Yönetimlere Düşen Görevler, Kent Ağaçlandırmaları ve İstanbul, 96 Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 59-67, İstanbul.

ERDOĞAN , R., UZUN G., 1997. Nükleer Santral Kurulması Planlanan Akkuyu’nun Doğal Özellikleri, Türkiye Enerji Sempozyumu, 111-118, Ankara.

ERDOĞAN , R., UZUN G., 1998. Metropolitenleşme Sürecinin Yol Açtığı Çevre Sorunlarının, Sürdürülebilirlik Bağlamında Çözümü, Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama Bölümü, Metropoliten Alanlar Planlama Sorunları I. Sempozyum Bildirileri, 122-130, İstanbul.

SÖĞÜT, Z., R. ERDOĞAN, 1998. Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Büyüme Düzenleyicilerin Kullanımı, 1. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı, 369-375, Yalova.

SÖĞÜT, Z., Z. ZAİMOĞLU, R. ERDOĞAN , 2002. Temiz Enerji Kaynağı Olarak Enerji Ormanları ve Adana Örneğinde Uygulanabilirliği. IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Bildiri Kitabı Cilt II : 863-870, İstanbul.

SÖĞÜT, Z., Z. ZAİMOĞLU, R. ERDOĞAN , S. DOĞAN, 2002. Phytoremediation (Bitki Kullanılarak Islah) Amaçlı Kullanılabilecek Süs Bitkileri. II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 158-163, Antalya.

ZAİMOĞLU, Z., Z. SÖĞÜT, R. ERDOĞAN , S. DOĞAN, 2002. Toprak ve Su Kirliliğinde Bitkisel Islah- PhytoremediationYöntemlerinin Adana İli Örneğinde Uygulanabilirliği. I. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, 828-837, Erzurum.

SÖĞÜT, Z., Z. ZAİMOĞL, R. ERDOĞAN, S. DOĞAN, 2002. Su Kalitesinin Arttırılmasında Bitki Kullanımı (Yeşil Islah-Phytoremediation ).Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bildiriler Kitabı II. Cilt 1007-1016, İzmir.

ALTUNKASA F., M. YÜCEL, Z. SÖĞÜT, B. SİREL, S. İNANÇ, C. USLU, H. DOYGUN, R. ERDOĞAN , 2003. GAP Alanında Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Yapılan Araştırmalar ve Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları, GAP III. Tarım Kongresi, 327-333, Şanlıurfa.

ZAİMOĞLU, Z., S. KEKEÇ. M.Y. SUCU, A. ÇİNÇİNOĞLU SALICI, R. ERDOĞAN , 2004.Yeraltı Suyu Kirliliğinin Giderilmesinde Yeni ve Yeşil Bir Yöntem: Phytoremediation, I.Yer altı Suları Ulusal Sempozyumu, Bildiriler: 185-195, Konya.

ALTAN, T., M. ARTAR, R. ERDOĞAN , 2005. Karatepe-Aslantaş Milli Parkı Örneğinde Ülkemizde Korunan Alan Planlaması, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Bildiriler: 295-303, Isparta.

ERDOĞAN, R. , Z. ZAİMOĞLU, S. KEKEÇ, M.Y. SUCU, 2006. Yapay Sulak Alanların Tasarım Kriterleri, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı. II. Cilt: 593-605, Muğla.

KEKEÇ, S., Z. ZAİMOĞLU, R. ERDOĞAN , M.Y. SUCU, 2006. Yüzey Akış Yapay Sulak Alanların Dizayn Metotları, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı. II. Cilt : 605-615, Muğla.

  1. ZAİMOĞLU, R. ERDOĞAN, S. KEKEÇ, M.Y. SUCU, 2007. Yüzeyaltı Akışlı Yapay Sulak Alanlarının Dizayn Metotları, Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin.
  2. ZAİMOĞLU, R. ERDOĞAN, M.Y. SUCU, S. KEKEÇ, H. GÜLEN, 2007. Sızıntı Sularının Juncus acutus Bitkisi Kullanılarak Ağır Metal Giderim Performansının Araştırılması, Katı Atık Kongresi, İstanbul.

Diğer Uluslararası kongre veya sempozyum bildirileri

GÜLTEKİN, E., ERDOĞAN, R., 2000. What Might be a Strategy and a Policy to Combat Desertification in Çukurova Region in the South of Turkey. Seminar of Techniques for Mitigating Desertification Processes in Mediterranean Countries, Medenine , Tunisia .

ZAİMOĞLU, Z., Z. SÖĞÜT, R. ERDOĞAN, 2002. What Might be the Strategy for Phytoremediation of Contaminated Soil and Water in Mediterranean Region in Adana . International Conference Environmental Problems of Mediterranean Region, Nicosia-North Cyprus.

ERDOĞAN ., 2003. Biological Rehabilitation of Solid Waste Disposal Site; The Case Of Adana-Sofulu-Turkey, U.S. International Applied Phytotechnologies Conference, Chicago, Illinois, U.S.A.

Ulusal kongre veya sempozyum bildirileriGÜLTEKİN, E., ERDOĞAN, R., 1998. Çukurova’da (Mersin-Adana ve Osmaniye İllerinde) Çölleşme ile Savaş Politikası ve Stratejisi Ne Olmalıdır? Uluslar arası Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi Ulusal Bilgilendirme Semineri, 20-22 Mayıs, Menemen-İzmir.

Alanında Türkçe bilimsel ders kitabı ya da bölüm yazarlığı

SİREL, B., R. ERDOĞAN, Y. ÖZCAN, 2006. Mevsimlik Çiçek Yetiştiriciliği ve Bahçıvanlık, Sokaktan Geleceğe, Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocuklarda Mesleki Beceri ve Sosyal Uyum Projesi, Eğitim Kitabı, 227, Adana.

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projeler

ERKAN, O., U., GÜLTEKİN, F. ALTUNKASA, M. YÜCEL, Z. SÖĞÜT, B. SİREL, S., İNANÇ, H. DOYGUN, R. ERDOĞAN , C. USLU, 2001. GAP Bölgesinde Yapılan Tarımsal Araştırmalar, Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Grupları ve Eylem Planının Oluşturulması. Proje No: TOGTAG-2669-1.

Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum söyleşi, workshop ya da yazokulu  gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak

  1. Erdoğan, 2006. Süs Bitkilerine Genel Bakış . Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Adana Şubesi AB AİPP “Kırsal Kadınlar İçin Tarım Ürünleri Eğitim Merkezi Süs Bitkileri Yetiştiriciliği” Kursu, 05 Aralık-27 Ocak 2006, Adana.

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar için hazırlanan tamamlanmış fizibilite, deney, ÇED, uzmanlık ve bilirkişi raporları

UZUN, G., E. GÜLTEKİN, F. ALTUNKASA, K.T. YILMAZ, M. ATMACA, C. USLU, A. İLTER, H: DOYGUN, N. PEKER, R. (KÜÇÜK) ERDOĞAN , H. ALPHAN, 1997. Gaziantep Üniversitesi Botanik Bahçesi Projesi Uygulama Raporu, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, TARGET Ltd.Şti., Adana.

UZUN, G., T., ALTAN, M., YÜCEL, E., GÜLTEKİN, A., DÜZENLİ, H. ÇAMBEL, N. AVŞAR, S. KAPUR, F. ALTUNKASA, K.T. YILMAZ, İ. KARACA, B. SİREL, H., ÇAKAN, M. ATMACA, A. TEKELİ, H. DOYGUN, C. USLU, N. SAY, R. ERDOĞAN , H. ALPHAN, M. ARTAR, M. ATİK, C. ERGİNKAYA, T. UZUN, D. KARAÖMERLİOĞLU, D. ŞENAL, 2000. Karatepe-Aslantaş Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı (Analitik, Değerlendirme, Sentez, Plan Kararları). TC Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü ve TARGET Ltd.Sti.-Adana. 5.3.3.

UZUN, G., M. YÜCEL, T. ALTAN, E. GÜLTEKİN, A. DÜZENLİ, F. ALTUNKASA, K.T. YILMAZ, B. SİREL, H. ÇAKAN, A. GÜMÜŞ, İ. KARACA, N. AVŞAR, S. ŞAHİN, A. TIRPAN, M. ATMACA, H. DOYGUN, C. USLU, M. SEÇİLMİŞ, M. ARSLAN, N. SAY, R. ERDOĞAN , M. ARTAR, C. ERGİNKAYA, T. UZUN, D. KARAÖMERLİOĞLU, D. ŞENAL, 2000. Nemrut Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı (Analitik, Değerlendirme, Sentez, Plan Kararları). TC Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü ve TARGET Ltd.Sti.-Adana. 5.3.4.

UZUN, G., F. ALTUNKASA, T. ALTAN, M. YÜCEL, E. GÜLTEKİN, A. DÜZENLİ, N. AVŞAR, K.T. YILMAZ, İ. KARACA, B. SİREL, H. ÇAKAN, N. TÜRKMEN, M. ATMACA, A. TEKELİ, H. DOYGUN, C. USLU, N. SAY, R. ERDOĞAN , H. ALPHAN, M. ARTAR, M. ATİK, Y. İZCANKURTARAN, C. ERGİNKAYA, T. UZUN, D. KARAÖMERLİOĞLU, D. ŞENEŞ, D. ŞENEL, N. PELEN, 2001. Aladağlar Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı (Analitik, Değerlendirme, Sentez, Plan Kararları). TC Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü ve TARGET Ltd.Sti.-Adana.

Tezler

R., ERDOĞAN , 1997. Akkuyu’da Kurulması Planlanan Nükleer Santralın Olası Çevresel Etkileri, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 127, Adana. R., ERDOĞAN , 2004. Katı Atıkların Depolanması Sonrasında Bitkisel Gelişim ve Adana-Sofulu Çöplüğü Üzerinde Bir Araştırma, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 160, Adana.