Son Haberler
Anasayfa / Proje I / PROJE I PROGRAM

PROJE I PROGRAM

I.  GENEL BİLGİLER
    
DERSİN KODU ve ADI: PMB221– Proje I
DERSİN TÜRÜ: Zorunlu
DERSİN ÖNKOŞULU: Yok
DERSİN VERİLDİĞİ DÖNEM: GÜZ yarıyılı (3. yarıyıl)
DERSİN KREDİSİ: Ulusal 4 (2+2); ECTS 6
DERSİN ŞUBELERİ: Yok
DERSİN VERİLDİĞİ YER: TASARIM II
DERSİ VEREN BİRİM: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I:.Doç.Dr. Reyhan ERDOĞAN
Arş.Gör. Pınar KINIKLI
Arş.Gör.Ayşe DURAK
                                                                                                       
II.  DERSİN TANIMI, AMACI, HEDEFİ ve ÖĞRENİM KAZANIMLARI
 
Dersin tanımı
Peyzaj mimarlığı, planlama ya da yerin yönetimi, doğal yada insan yapımı objelerin geleneksel ve bilimsel, doğal kaynakları koruyan ve destekleyen bir tavırla son olarak ta insan çevresini fonksiyonlu ve estetiksel bir şekilde tasarlama sanatıdır. Proje I dersi bu sanatın temel konularını bir ev bahçesi planlama konusu kapsamında vermektedir. Proje ile ilgili kavramlar; proje ölçekleri; peyzaj tasarımı ve tasarımla ilgili ilkeler; peyzaj projesi hazırlama süreci ve proje aşamaları: vaziyet planının hazırlanması, arazi envanterinin çıkarılması, alan analiz çalışması ve kişisel isteklerin analizi, ihtiyaç programının çıkarılması, işlev şemasının hazırlanması, öneri plan (avan proje) geliştirilmesi, master plan (kesin proje) hazırlanması, uygulama projelerinin hazırlanması, kesit, görünüş ve perspektiflerin hazırlanması,  bir konut bahçesi örneğinde proje geliştirme dersin içeriğini oluşturmaktadır. Peyzaj projesi hazırlama süreci içinde yer alan konular aşağıda tanımlanmaktadır:
1.Ön kararlar: Tasarım sürecinin başlayabilmesi için alınan ön-ilkesel kararlardır.
2. Programlama Evresi: Çözülmesi istenen mekan  ile ilgili sorunun veya problemin tanımlanması ve ihtiyaç programının oluşturulması
3. Tasarlama Evresi: Belirlenen ihtiyaç programına uygun mekan tasarımın oluşturulması
Bilgi Toplama: Programlama evresinden gelen bilgilerin düzenlenmesi ile tasarım verilerinin saptanması
Analiz: Tasarım amaç ve hedeflerine uygun ölçütlerin oluşturulması ile tasarım analizlerinin yapılması
Sentez: Çözüm seçeneklerinin veya tasarım alternatiflerinin ortaya             konulması
Değerlendirme: Mekan tasarımı seçenekleri arasında değerlendirme yoluyla uygulanacak tasarımın seçilmesi ve geliştirilmesi
4. Uygulama Evresi: Tasarımda elde edilen sonuç projenin uygulanması
5. Kullanım Evresi: İnşa edilmiş mekanın kullanılması veya işletmeye açılması. Bu evreden geriye bilgi akışı sağlanır.
Ders akışı içinde bazı süreçler daha çok ön plana çıkarılmaktadır.
Alan analizi çalışmasında alanın mevcut özellikleri belirlenerek, çevredeki kullanımlarla ilişkiler tespit edilip uygun görülen öneriler leke plan halinde açıklanır.
Bu aşamada:
Arazi özellikleri
Çevredeki kullanımlar ile olan ilişkiler  ve
Görsel çevre ilişkileri belirlenir.
Alan kullanım kararlarının verilebilmesi ve öneri kullanımların proje alanı içinde uygun yerlere yerleştirilebilmesi için öncelikle bir ihtiyaç programı hazırlanır. Bu aşamada, planlama alanında yer alabilecek kullanımlar listelenerek, bu kullanımlar büyüklüklerine göre sınıflandırılır. Proje 1 dersi kapsamında tasarımı yapılacak ev bahçesi için gerekli kullanımlar belirtilmiştir. Bunlar:
·         Su ögesi: Alan içinde bulunan mevcut yapı ve kullanımlara hizmet edebilecek, kullanıcıların rekreasyonel ihtiyaçlarına cevap verecek, çevre yapı ve öneri yeşil doku ile uyumlu, hareketli ve/veya durgun su ögeleri, yüzme havuzu
·         Çevre bağlantıları: Taşıt yolları, komşu kullanımlar ile ilişkileri sağlayan geçişler, yollar
·         Sirkülasyon: Proje alanı içinde yaya ve taşıt dolaşımını sağlayan yollar
·         Otopark: Misafir araçları için gerekli görüldüğü kadar
·         Garaj: Depo görevi de görebilecek özellik taşıyabilir nitelikte bir yapı
·         Oyun alanları: Çeşitli yaş gruplarına hizmet edebilecek oyun alanları
·         Yemek yeme: Teras, barbekü gibi yapısal ögeler
·         Oturma: Pergola, çardak, banklar, oturma grupları ve cepler
·         Hobi alanları:Sebze, meyve ve süs bitkisi yetiştirme bahçesi, resim, heykel yapımı vb. için ayrılmış alanlar
İşlev şeması (Konsept plan) aşamasında, ihtiyaç programı doğrultusunda planlama alanında önerilen mekan ve elemanların formları belirlenerek birbirleriyle ilişkileri basit şekillerle ifade edilir.
Avan proje (Ön Proje), gerçekleştirilecek bir proje konusundaki ilk düşüncelerin plan, kesit ve görünüşlerinin belirtildiği ön projedir. Bu aşamada, planlama alanına yerleştirilecek kullanımların yerleri, proje ölçeğine uygun olarak gösterilir. Ayrıca proje alanı ile ilgili kesit, perspektif ve görünüşler ile birlikte çeşitli detaylarda çizilebilir.
Kesin proje, avan proje sonrası kesin kararların verildiği, arazi biçimlendirme ile ilgili sorunların çözüldüğü ve üzerinde kodların ve yapısal elemanların malzemelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı projedir.
Dersin Amacı ve Hedefleri
Güz Yarıyılında Peyzaj Mimarlığı Bölümü III. Yarıyıl öğrencilerinin sorumlu olduğu Proje I Dersi uygulaması:
Peyzaj tasarımına ilişkin ilkelerin belirlenmesi ve alan kullanım önerilerinin saptanması,
Bu konuya ilişkin çalışmaların etüd, araştırma, proje dizisi içerisinde yürütülmesi,
Tüm çalışmaların çizili olarak belirtilen formatlarda sunumu çalışmalarının yürütülmesidir.
Dersin Öğrenim Kazanımları
Bu ders ile öğrencilere tasarım çalışmalarını, uygulama yapılacak müşterilerin istek ve önerileri ile arazi karakterini birlikte değerlendirebilme, mimari öğeler temel alınarak, bu yapıların çevresinde uygun faaliyet alanları belirleme ve bitkisel düzenlemeler yapma, alan kullanım kararları sonrası yapı-açık mekan ilişkileri ve organizasyonları kurarak uygun girişler ile sirkülasyon sistemi oluşturma,  etüd ve analizler ile belirlenecek kullanıcı sayıları esas alınarak otopark, spor alanları, eğlence ve dinlenme alanları gibi alan kullanımlarının yerleri, büyüklükleri ve yoğunluklarını tespit edebilme, kitlesel olarak düzenlemelerde bitkilerden yararlanma yeteneği kazandırılmaktadır.
III. ÖĞRETİM YÖNTEM VE ETKİNLİKLERİ
Ders döneminin ilk haftalarında gerçek bir uygulamadan seçilen proje alanının görülmesi ve kaynak analizi çalışmalarının yapılması için bir teknik gezi düzenlenmektedir.
Öğrencilerden ulaşabildikleri bir ev bahçesi hakkındaki araştırmalarını yirmişer dakikalık bir sunuş ile diğer arkadaşlarıyla paylaşmaları beklenmektedir. Bu sayede kendi planlayacakları ev bahçesi konusunda bir ön fikir sahibi de olabilmeleri sağlanmaktadır.
Dört saatlik dersin ilk iki saatinde teorik bilgiler görsel sunumlarla desteklenerek verilmekte, diğer iki saatte öğrenciye stüdyo ortamında el çizgileriyle tasarım uygulamaları yaptırılmakta ve bu sırada öğrencinin stüdyoda ve ders dışında yaptığı çalışmaların olumlu ve olumsuz yönleri tartışılarak kritik edilmekte ve tasarım yeteneklerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Son haftalarda ise öğrencilerini tasarladıkları projenin teknik çizim kuralları çerçevesinde en iyi şekilde sunuşuna yönelik çalışmaları teşvik edilmektedir.
IV. DERSİN PLANI ve İÇERİĞİ
Ders programı
  
Hafta
Konu
1. hafta
Planlama-Tasarım kavramları, peyzaj projesi kavramı,
PP-I dersinin kapsamı, referanslar, proje alanının tanıtımı
Alan envanter ve analiz çalışmasında neler yapılır? Rölöve  nasıl çıkarılır?
2. hafta
Arazi gezisi
Alan envanter çalışması, rölöve çıkarılması, konut sahibi ile görüşme
3. hafta
Öğrenci Sunumu (Antalya’daki bazı konut bahçelerinde kişisel gözlemler; yapılan düzenlemeler, kullanılan bitkiler, konut sahibinin istek ve ihtiyaçları)
Peyzaj tasarım sürecinin açıklanması, hazırlanacak paftalarla ilgili bilgiler (kağıt tipleri, boyutları, lejant, başlık, çeşitli gösterimler)
İlk eskiz çalışmaları, alan envanter planının hazırlanması
4. hafta
Konut bahçeleri tasarım ilkeleri, örnek uygulamalar
Peyzaj tasarımı (döşeme, çevreleme ve çatı elemanları)
Alan analiz planı çalışmaları
Konut sahibi isteklerinin değerlendirilmesi, ihtiyaç programı
Konsept plan, (İşlev şeması, fonksiyon diyagramı) çalışmaları
5. hafta
Peyzaj tasarımı (bitkisel unsurlar)
Konsept plan, (İşlev şeması, fonksiyon diyagramı) çalışmalarının tamamlanması, form çalışmaları
6. hafta
Rorm çalışmaları ve Avan (Ön)  projeye geçiş
7. hafta
Avan proje üzerinde kritikler
8. hafta
Avan projenin tamamlaması,
Kesin projeye geçiş
9. hafta
Kesin proje üzerinde kritikler
10. hafta
Kesin proje üzerinde kritikler
Kesit, görünüş ve perspektif çalışmaları
11. hafta
Kesin proje teslimi ve sunum  (I. ARASINAV)
(Kesin proje ile beraber envanter planı, işlev şeması ve avan proje de sunulacak ve teslim edilecektir.
12. hafta
Kesit, görünüş ve perspektif çalışmaları
13. hafta
Kesit, görünüş ve perspektif çalışmaları
14. hafta
Kesit, görünüş, perspektif ve maket üzerinde son kritikler
V. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Dönem içi başarının ölçülmesi
Proje I dersi için dönem içi ve sonu başarısının değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçütler dikkate alınmaktadır.
Ara sınavı: Dönemin 10. ve 12. haftaları arasında dersi veren hocalardan oluşan jüriye kesin projenin savunmasının yapıldığı bir ara sınav yapılır. Kesin proje ile birlikte envanter planı, işlev şeması ve avan projenin teslimi istenir.
Yarıyıl dönem sonu sınavı: Akademik takvimde belirlenen gün ve saatte tek aşamalı olarak bütün öğrencilerin projelerini jüri önünde sunuşları beklenir. Öğrenciden dersi veren jüri üyelerinin projeye yönelik sorularının cevaplanması beklenir.
Sınavların değerlendirilmesi Akdeniz Üniversitesi Sınav Yönetmeliği’ne göre yapılır.
VI. DERS İÇİN ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Altunkasa, F., 1998. Peyzaj Mimarlığı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı, No D-19, Adana.
Anonymous, 2000. SUNSET – Garden Design. By P., Edinger and the Editors of Sunset Boks, Sunset Publishing Cooperation, ISBN 0-376-03187-5.
Aslanboğa, İ., 2002. Odunsu Bitkilerde Bitkilendirmenin İlkeleri İşleve Uygun Tasarımının, Uygulanmasının ve Bakımının Planlanması. TC Orman Bakanlığı Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, İzmir.
Austin, R.L., 2001. Elements of Planting Design. John Wiley&Sons Inc, ISBN-0-471-39888-8.
Brokes, J., 2001. Garden Design. A Dorling Kindersley Book, ISBN-13:978-0-7513-0981-2, London. S.384.
Brokes, J., 1989. The New Small Garden Book. A Dorling Kindersley Book, ISBN 0-86318-741-2, London. S.224.
Digest, R., 1989. Practical Guide to Home Landscaping.The Readers’s Digest Association, Inc. ISBN:0-895777-005-9, Newyork S. 479.
Erler, C.Y., 2003. Pool Scaping, Gardening and Landscaping Around Your Swimming Poll and Spa. Storey Boks, ISBN 1-58017-385-3, Hon Kong. s.206
Gavin, D., 2004. Design Your Garden. DK Publishing, ISBN 0-7566-03-73-0, New York. S.192
Gavin, D., 2003. Outer Spaces. DK Publishing, ISBN 1-4053-00167, London. S.256
Gültekin, E., 1988. Bitki Kompozisyonu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı, No 10, Adana.
Gültekin, E., 1990. Peyzaj Mimarlığı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı, No 53, Adana.
Haris, W.H., N. T. Dines, 1988. Time-Saver Standarts For Landscape Architecture. Mc.Graw-Hill, Inc., ISBN: 0-07-026725-1, New York. S.960
Holmes, R., R. Buchanan, 1998. Home Landscaping Northeast Region İncluding Southeast Canada. Creative Home owner, ISBN:1-58011-0045, USA. S.207
Nelson, W.R., Corlin, M.K., 1979. Planting Design; A Manual of Theory and Practice. Stipes Publishing Company, ISBN 87563-172-X.
Neufert, E., 1983. Yapı Tasarımı Temel Bilgileri. Güven Yayıncılık, ISBN 3-528-18651-8 s.528.
Reid, G.W., 1987. Landscape Graphics. Whitney Library of Design, ISBN 0-8230-7332-7.
Simonds, J.O., 1983.  Landscape Architecture : A Manual of Site planning and design.
Walker, T.D., 1991. Planting Design, Pub.By Van Nostrand Reinhold, ISBN 0-442-23780-4.

Hakkında PROF. DR. REYHAN ERDOĞAN

PROF. DR. REYHAN ERDOĞAN
Antalya gibi güzel bir kentte yaşamanın ve Akdeniz Üniversitesi’nde üniversitelilerle birlikte olmanın keyfine varan bir öğretim elemanıyım. Yaz adındaki sanatçı ruhlu güzel bir kızın annesiyim. Öğrenmenin ve öğretmenin kutsallığına inanarak dijital bir ortamda, bilim, planlama tasarım ve peyzaj mimarlığı konularında bildiklerimi ve bazen de hissettiklerimi okuyanlarla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Yazdıklarım hakkındaki her türlü görüş, katkı ve önerilerinizi bekliyorum.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*